Dewch i Siarad am y Newid yn yr Hinsawdd

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Parhau â'n Sgwrs am Newid yn yr Hinsawdd

Mae'r Cyngor yn chwarae ei ran i fynd i'r afael â’r Newid yn yr Hinsawdd ac wedi nodi ei dargedau a'i ymrwymiadau yn ei Strategaeth Mynd i'r Afael â Newid yn yr Hinsawdd 2022–25 – Hinsawdd Ystyriol RhCT.

Mae strategaeth 'Hinsawdd Ystyriol RhCT' yn nodi sut y byddwn ni'n lleihau allyriadau carbon o fewn y Cyngor a, thrwy weithio ar ein pennau ein hunain ac ar y cyd â phartneriaid, sut y byddwn ni'n cefnogi ac yn dylanwadu ar drigolion, cymunedau, a busnesau yn y Fwrdeistref Sirol i leihau eu rhai nhw. Wrth gyflawni cynlluniau allweddol, er enghraifft trafnidiaeth a chynhyrchu ynni gwyrdd ac arwain drwy esiampl, ein nod ni yw ei gwneud yn haws i'n trigolion, ysgolion, cymunedau, ymwelwyr, a busnesau wneud dewisiadau di-garbon neu garbon isel.


Rydyn ni'n wynebu amseroedd heriol. Mae'r tymheredd yn codi ledled y byd. Yng Nghymru, mae hyn yn golygu y byddwn ni'n cael gaeafau gwlypach a hafau sychach, felly gallwn ddisgwyl rhagor o lifogydd a thywydd poeth.

Rydyn ni fel Cyngor am wneud mwy i chwarae ein rhan i amddiffyn y blaned a'n Bwrdeistref Sirol rhag effeithiau'r cynhesu yma, heddiw ac yn y dyfodol.

Rydyn ni'n anelu at fod yn Gyngor Carbon Niwtral erbyn 2030. Rydyn ni hefyd am sicrhau fod y Fwrdeistref Sirol mor agos â phosibl at fod yn Garbon Niwtral.

Byddwn ni'n mynd o gwmpas cymunedau yn Rhondda Cynon Taf ac yn siarad â chi am sut mae modd i ni wneud hyn pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Tan hynny, byddwn ni wrth ein bodd petaech chi yn ein helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell o chwarae ein rhan yn ogystal â dweud wrth bawb am y pethau gwych y mae pobl a chymunedau eisoes yn eu gwneud yn y Fwrdeistref Sirol. Mae modd gwneud hyn trwy:

  • Rhannu eich syniadau gyda ni ynglŷn â sut mae modd i bawb wneud mwy.
  • Ateb 3 cwestiwn yn yr arolygon barn cyflym am Newid Hinsawdd yn Rhondda Cynon Taf;
  • Ychwanegu unrhyw brosiectau Newid Hinsawdd yn eich ardal chi at y map isod.


Sut rydyn ni i gyd yn mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd?

Parhau â'n Sgwrs am Newid yn yr Hinsawdd

Mae'r Cyngor yn chwarae ei ran i fynd i'r afael â’r Newid yn yr Hinsawdd ac wedi nodi ei dargedau a'i ymrwymiadau yn ei Strategaeth Mynd i'r Afael â Newid yn yr Hinsawdd 2022–25 – Hinsawdd Ystyriol RhCT.

Mae strategaeth 'Hinsawdd Ystyriol RhCT' yn nodi sut y byddwn ni'n lleihau allyriadau carbon o fewn y Cyngor a, thrwy weithio ar ein pennau ein hunain ac ar y cyd â phartneriaid, sut y byddwn ni'n cefnogi ac yn dylanwadu ar drigolion, cymunedau, a busnesau yn y Fwrdeistref Sirol i leihau eu rhai nhw. Wrth gyflawni cynlluniau allweddol, er enghraifft trafnidiaeth a chynhyrchu ynni gwyrdd ac arwain drwy esiampl, ein nod ni yw ei gwneud yn haws i'n trigolion, ysgolion, cymunedau, ymwelwyr, a busnesau wneud dewisiadau di-garbon neu garbon isel.


Rydyn ni'n wynebu amseroedd heriol. Mae'r tymheredd yn codi ledled y byd. Yng Nghymru, mae hyn yn golygu y byddwn ni'n cael gaeafau gwlypach a hafau sychach, felly gallwn ddisgwyl rhagor o lifogydd a thywydd poeth.

Rydyn ni fel Cyngor am wneud mwy i chwarae ein rhan i amddiffyn y blaned a'n Bwrdeistref Sirol rhag effeithiau'r cynhesu yma, heddiw ac yn y dyfodol.

Rydyn ni'n anelu at fod yn Gyngor Carbon Niwtral erbyn 2030. Rydyn ni hefyd am sicrhau fod y Fwrdeistref Sirol mor agos â phosibl at fod yn Garbon Niwtral.

Byddwn ni'n mynd o gwmpas cymunedau yn Rhondda Cynon Taf ac yn siarad â chi am sut mae modd i ni wneud hyn pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Tan hynny, byddwn ni wrth ein bodd petaech chi yn ein helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell o chwarae ein rhan yn ogystal â dweud wrth bawb am y pethau gwych y mae pobl a chymunedau eisoes yn eu gwneud yn y Fwrdeistref Sirol. Mae modd gwneud hyn trwy:

  • Rhannu eich syniadau gyda ni ynglŷn â sut mae modd i bawb wneud mwy.
  • Ateb 3 cwestiwn yn yr arolygon barn cyflym am Newid Hinsawdd yn Rhondda Cynon Taf;
  • Ychwanegu unrhyw brosiectau Newid Hinsawdd yn eich ardal chi at y map isod.


Sut rydyn ni i gyd yn mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd?

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Dywedwch wrthon ni am unrhyw weithgareddau neu brosiectau Newid yn yr Hinsawdd yn eich ardal chi

dros 1 flwyddyn

Mae modd i drigolion a grwpiau lleol fod yn weithgar iawn yn y gymuned.  Rydyn ni eisiau clywed am unrhyw weithgareddau y mae modd i ni eu rhannu ag eraill neu eich helpu chi i ddatblygu ymhellach.

Ewch ati i ollwng pin ar y map a dweud wrthon ni am y gweithgaredd, cliciwch fotwm '+' ar yr ochr chwith.

Diweddaru: 07 Tach 2022, 03:50 PM