Parhau i Siarad Am Beth sy'n Bwysig i Chi

Rhannu Parhau i Siarad Am Beth sy'n Bwysig i Chi ar Facebook Rhannu Parhau i Siarad Am Beth sy'n Bwysig i Chi Ar Twitter Rhannu Parhau i Siarad Am Beth sy'n Bwysig i Chi Ar LinkedIn E-bost Parhau i Siarad Am Beth sy'n Bwysig i Chi dolen

Mae'r arolwg yma bellach wedi dod i ben. Mae modd ichi ddarllen adroddiad y cabinet yma. Mae modd ichi ddarllen ein adroddiad ymgynghoriad yma.


Mae'r Cyngor yn edrych ar yr hyn sydd i gael blaenoriaeth dros yr ychydig flynyddoedd nesaf ac mae angen eich barn chi

Rydyn ni'n parhau i gynllunio’r hyn y gallwn ni ei wneud i helpu i wella llesiant trigolion a chymunedau, ein heconomi, ein hamgylchedd a’n diwylliant yn RhCT, gan wneud y defnydd gorau o’r cyllid sydd ar gael. Bydd y gwaith yma'n arwain at gyfres o Amcanion Llesiant mae modd i'r Cyngor eu cyflawni ar ei ben ei hun a/neu gyda phartneriaid eraill, o 2024.

Rydyn ni eisoes yn defnyddio llawer o ffynonellau gwybodaeth i helpu i lunio’r Amcanion Llesiant yma. Mae'r rhain yn cynnwys gwybodaeth a data sydd ar gael yn eang am y Fwrdeistref Sirol ac adborth o’r sgyrsiau ac arolygon niferus rydyn ni wedi’u cynnal gyda’n trigolion dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r sgyrsiau a’r arolygon yma'n cynnwys Asesiad Llesiant Cwm Taf Morgannwg, pennu cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24, y Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer RhCT a llawer o brosiectau 'Dewch i Siarad'. Rydyn ni'n awyddus i glywed eich barn wrth i ni hefyd ddechrau trafodaethau manylach gyda thrigolion, cymunedau ac eraill sydd â diddordeb yn ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, ynghylch gwella llesiant RhCT.


Rhowch wybod i ni yn yr arolwg beth yw eich barn am yr hyn y mae'r Cyngor yn ei gynnigGweledigaeth

Mae modd i bobl, cymunedau a busnesau dyfu a byw mewn Bwrdeistref Sirol iach, gwyrdd, diogel, bywiog a chynhwysol lle mae modd iddyn nhw gyflawni eu llawn botensial ym mhob agwedd ar eu bywydau a’u gwaith, nawr ac yn y dyfodol.Amcanion Lles

POBL A CHYMUNEDAU - cefnogi a grymuso trigolion a chymunedau Rhondda Cynon Taf i fyw bywydau diogel, iach a boddhaus. Mae hyn yn cynnwys:

 • Mae plant a phobl ifainc yn cael y dechrau gorau mewn bywyd a chyfle i ddysgu a thyfu'n ddiogel.
 • Mae modd i drigolion ofalu am eu hiechyd a'u lles a byw bywydau iach, annibynnol a boddhaus.
 • Mae gan drigolion fynediad i gartrefi fforddiadwy, o ansawdd da sy'n effeithlon o ran ynni, a
 • Diogelu ein trigolion mwyaf agored i niwed o bob oed, gan ddarparu amddiffyniad, gofal a chymorth pan maen nhw ei angen fwyaf fel bod modd iddyn nhw wneud y gorau o'u potensial.


GWAITH A BUSNES - helpu i gryfhau a thyfu economi Rhondda Cynon Taf. Mae hyn yn cynnwys:

 • Rhoi cymorth i bobl i gael gwaith gwerth chweil a diogel.
 • Rhoi cymorth i fusnesau i ffynnu a bod yn gynaliadwy.
 • Canol trefi sy'n ffynnu a
 • Bwrdeistref Sirol sydd â chysylltiadau da.


BYD NATUR A'R AMGYLCHEDD - RhCT gwyrdd a glân sy'n gwella ac yn gwarchod yr amgylchedd a byd natur. Mae hyn yn cynnwys:

 • Diogelu'r amgylchedd naturiol.
 • Rhondda Cynon Taf Glân, Diogel a Chynaliadwy.
 • Defnyddio cyfoeth byd natur er budd pobl a chymunedau.


DIWYLLIANT A THREFTADAETH - cydnabod a dathlu ddoe, heddiw, ac yfory yn Rhondda Cynon Taf.

 • Mae diwylliant a threftadaeth yn fywiog a bod gwahaniaethau’n cael eu dathlu mewn cymunedau cadarn sy’n hybu llesiant.
 • Rydyn ni'n dathlu ac yn diogelu treftadaeth ddiwylliannol, ddiwydiannol a byd chwaraeon Rhondda Cynon Taf.


Ymrwymiadau

 • Byddwn ni'n cyflawni ein blaenoriaethau gwella ac yn ymdrechu i gyrraedd ein holl dargedau a byddwch chi'n gallu ein dwyn ni i gyfrif drwy lywodraethu da a democratiaeth leol.
 • Byddwn ni'n arwain trwy esiampl, yn dangos arweinyddiaeth gymunedol sicr a byddwn ni'n agored ynglŷn â'r heriau rydyn ni'n eu hwynebu a'r penderfyniadau anodd y mae'n rhaid i ni eu gwneud.
 • Byddwn ni'n rhoi trigolion a chwsmeriaid wrth galon popeth rydyn ni'n ei wneud a'n holl benderfyniadau trwy ymgysylltu mwy ystyrlon a chynhwysfawr.
 • Byddwn ni'n gweithio gyda phartneriaid ym mhob sector fel ein bod ni'n cydgysylltu ein gwasanaethau, yn gwneud bywyd yn haws i'n trigolion a'n cymunedau ac yn sicrhau deilliannau gwell iddyn nhw.
 • Byddwn ni'n gweithio gyda thrigolion a chymunedau ar atebion sy'n diwallu eu hanghenion yn well ac yn rhannu cyfrifoldeb er mwyn sicrhau deilliannau gwell gyda'n gilydd.
 • Byddwn ni'n rheoli ein gweithlu, cyllidebau, tir, adeiladau, fflyd a gwybodaeth i wneud y mwyaf o'n heffeithlonrwydd a gwneud y gwahaniaeth mwyaf i bobl, ein cymunedau, byd natur a'r amgylchedd.
 • Byddwn ni'n lleihau Ôl Troed Carbon y Cyngor ac yn dod yn Gyngor Carbon Niwtral erbyn 2030.
 • Byddwn ni'n onest gyda’n trigolion a’n rheolyddion ynglŷn â’r hyn rydyn ni'n ei wneud yn dda a’r hyn mae angen i ni wneud yn well.
 • Byddwn ni'n rhoi cynlluniau ar waith i ofalu a chynnal cymunedau mewn sefyllfaoedd brys pan maen nhw'n digwydd.

Mae'r arolwg yma bellach wedi dod i ben. Mae modd ichi ddarllen adroddiad y cabinet yma. Mae modd ichi ddarllen ein adroddiad ymgynghoriad yma.


Mae'r Cyngor yn edrych ar yr hyn sydd i gael blaenoriaeth dros yr ychydig flynyddoedd nesaf ac mae angen eich barn chi

Rydyn ni'n parhau i gynllunio’r hyn y gallwn ni ei wneud i helpu i wella llesiant trigolion a chymunedau, ein heconomi, ein hamgylchedd a’n diwylliant yn RhCT, gan wneud y defnydd gorau o’r cyllid sydd ar gael. Bydd y gwaith yma'n arwain at gyfres o Amcanion Llesiant mae modd i'r Cyngor eu cyflawni ar ei ben ei hun a/neu gyda phartneriaid eraill, o 2024.

Rydyn ni eisoes yn defnyddio llawer o ffynonellau gwybodaeth i helpu i lunio’r Amcanion Llesiant yma. Mae'r rhain yn cynnwys gwybodaeth a data sydd ar gael yn eang am y Fwrdeistref Sirol ac adborth o’r sgyrsiau ac arolygon niferus rydyn ni wedi’u cynnal gyda’n trigolion dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r sgyrsiau a’r arolygon yma'n cynnwys Asesiad Llesiant Cwm Taf Morgannwg, pennu cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24, y Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer RhCT a llawer o brosiectau 'Dewch i Siarad'. Rydyn ni'n awyddus i glywed eich barn wrth i ni hefyd ddechrau trafodaethau manylach gyda thrigolion, cymunedau ac eraill sydd â diddordeb yn ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, ynghylch gwella llesiant RhCT.


Rhowch wybod i ni yn yr arolwg beth yw eich barn am yr hyn y mae'r Cyngor yn ei gynnigGweledigaeth

Mae modd i bobl, cymunedau a busnesau dyfu a byw mewn Bwrdeistref Sirol iach, gwyrdd, diogel, bywiog a chynhwysol lle mae modd iddyn nhw gyflawni eu llawn botensial ym mhob agwedd ar eu bywydau a’u gwaith, nawr ac yn y dyfodol.Amcanion Lles

POBL A CHYMUNEDAU - cefnogi a grymuso trigolion a chymunedau Rhondda Cynon Taf i fyw bywydau diogel, iach a boddhaus. Mae hyn yn cynnwys:

 • Mae plant a phobl ifainc yn cael y dechrau gorau mewn bywyd a chyfle i ddysgu a thyfu'n ddiogel.
 • Mae modd i drigolion ofalu am eu hiechyd a'u lles a byw bywydau iach, annibynnol a boddhaus.
 • Mae gan drigolion fynediad i gartrefi fforddiadwy, o ansawdd da sy'n effeithlon o ran ynni, a
 • Diogelu ein trigolion mwyaf agored i niwed o bob oed, gan ddarparu amddiffyniad, gofal a chymorth pan maen nhw ei angen fwyaf fel bod modd iddyn nhw wneud y gorau o'u potensial.


GWAITH A BUSNES - helpu i gryfhau a thyfu economi Rhondda Cynon Taf. Mae hyn yn cynnwys:

 • Rhoi cymorth i bobl i gael gwaith gwerth chweil a diogel.
 • Rhoi cymorth i fusnesau i ffynnu a bod yn gynaliadwy.
 • Canol trefi sy'n ffynnu a
 • Bwrdeistref Sirol sydd â chysylltiadau da.


BYD NATUR A'R AMGYLCHEDD - RhCT gwyrdd a glân sy'n gwella ac yn gwarchod yr amgylchedd a byd natur. Mae hyn yn cynnwys:

 • Diogelu'r amgylchedd naturiol.
 • Rhondda Cynon Taf Glân, Diogel a Chynaliadwy.
 • Defnyddio cyfoeth byd natur er budd pobl a chymunedau.


DIWYLLIANT A THREFTADAETH - cydnabod a dathlu ddoe, heddiw, ac yfory yn Rhondda Cynon Taf.

 • Mae diwylliant a threftadaeth yn fywiog a bod gwahaniaethau’n cael eu dathlu mewn cymunedau cadarn sy’n hybu llesiant.
 • Rydyn ni'n dathlu ac yn diogelu treftadaeth ddiwylliannol, ddiwydiannol a byd chwaraeon Rhondda Cynon Taf.


Ymrwymiadau

 • Byddwn ni'n cyflawni ein blaenoriaethau gwella ac yn ymdrechu i gyrraedd ein holl dargedau a byddwch chi'n gallu ein dwyn ni i gyfrif drwy lywodraethu da a democratiaeth leol.
 • Byddwn ni'n arwain trwy esiampl, yn dangos arweinyddiaeth gymunedol sicr a byddwn ni'n agored ynglŷn â'r heriau rydyn ni'n eu hwynebu a'r penderfyniadau anodd y mae'n rhaid i ni eu gwneud.
 • Byddwn ni'n rhoi trigolion a chwsmeriaid wrth galon popeth rydyn ni'n ei wneud a'n holl benderfyniadau trwy ymgysylltu mwy ystyrlon a chynhwysfawr.
 • Byddwn ni'n gweithio gyda phartneriaid ym mhob sector fel ein bod ni'n cydgysylltu ein gwasanaethau, yn gwneud bywyd yn haws i'n trigolion a'n cymunedau ac yn sicrhau deilliannau gwell iddyn nhw.
 • Byddwn ni'n gweithio gyda thrigolion a chymunedau ar atebion sy'n diwallu eu hanghenion yn well ac yn rhannu cyfrifoldeb er mwyn sicrhau deilliannau gwell gyda'n gilydd.
 • Byddwn ni'n rheoli ein gweithlu, cyllidebau, tir, adeiladau, fflyd a gwybodaeth i wneud y mwyaf o'n heffeithlonrwydd a gwneud y gwahaniaeth mwyaf i bobl, ein cymunedau, byd natur a'r amgylchedd.
 • Byddwn ni'n lleihau Ôl Troed Carbon y Cyngor ac yn dod yn Gyngor Carbon Niwtral erbyn 2030.
 • Byddwn ni'n onest gyda’n trigolion a’n rheolyddion ynglŷn â’r hyn rydyn ni'n ei wneud yn dda a’r hyn mae angen i ni wneud yn well.
 • Byddwn ni'n rhoi cynlluniau ar waith i ofalu a chynnal cymunedau mewn sefyllfaoedd brys pan maen nhw'n digwydd.
Diweddaru: 03 Ebr 2024, 03:05 PM